Praktijk voor osteopathie Jantzen

Met geluk is het net als met gezondheid; als je er niets van merkt, betekent dit dat het er is.

Gegevens/disclaimer/AVG
Praktijk voor osteopathie Jantzen is officieel geregistreerd bij het Nederlands register voor osteopathie  http://http://osteopathie-nro.nl/ 
KvK-nummer: 32145942, eenmanszaak.


Disclaimer: 
Gebruik van website: De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Praktijk voor osteopathie Jantzen zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Praktijk voor osteopathie Jantzen garandeert nier dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Praktijk voor osteopathie Jantzen wijst iedere aansprakelijkheid en het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.


Informatie van derden, producten en diensten:Op de website van Praktijk voor osteopathie Jantzen staan links van websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van de websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Praktijk voor osteopathie Leusden niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.


Informatie gebruiken:
Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor de betrekking tot alle of via deze website aangeboden informatie(waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) berusten bij de Praktijk voor osteopathie Leusden. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk voor osteopathie Jantzen. U mag informatie wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.Wijzigingen:
Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondigen te doen. Het is raadzaam om rechtmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Toepasselijk recht:

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Praktijk voor Osteopathie Jantzen 

AVG:

Praktijk voor osteopathie Jantzen, gevestigd aan Galicie 20
3831JD Leusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
osteojantzen.nl 
Galicie 20
3831JD Leusden 
06-46 26 67 41

Energieweg 34C, 3711NA Barneveld


Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk voor osteopathie Jantzen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website in te vullen, of in correspondentie per mail en/of telefonisch.
    

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk voor osteopathie Jantzen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gezondheid
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@osteojantzen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk voor osteopathie Jantzen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Om de behandeling in de praktijk goed te kunnen uitvoeren. 
Praktijk voor Osteopathie Jantzen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier toe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk voor osteopathie Jantzen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk voor osteopathie Jantzen tussen zit. Praktijk voor osteopathie Jantzen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Besturingssysteem van apple, beveiligd met een wachtwoord. 
Website Strato volgens de wettelijke richtlijnen van de AVG wetgeving, hiervoor heeft praktijk   voor osteopathie Jantzen een verwerkersovereenkomst afgesloten bij Strato. 
Easylife, beveiligd programma voor de patiënten gegevens.
Beveiligde icloud 


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk voor osteopathie Jantzen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens 
Personalia                             
Adres                     
Gezondheidsgegevens
  
De praktijk voor osteopathie Jantzen is verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren. Medische dossiers van overleden patiënten moeten ook 15 jaar bewaard worden na de laatste wijziging in het dossier. 

Volgens de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de wettelijke bewaartermijn vijftien jaar “of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Deze toevoeging slaat op de situatie dat de behandelaar alleen in staat is om goede zorg te (blijven) bieden als de gegevens langer bewaard blijven, zoals bij chronische aandoeningen. 

Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar. Patienten gegevens moeten voor hen dus bewaard bijven tot het 34e levensjaar. Behalve bij overlijden dan geldt een bewaartermijn van vijftien jaar vanaf de datum van overlijden.                 

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk voor osteopathie Jantzen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met collega-behandelaars en/of instanties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk voor osteopathie Jantzen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk voor osteopathie Jantzen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk voor osteopathie Jantzen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@osteojantzen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk voor osteopathie Jantzen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk voor osteopathie Jantzen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de praktijk of via info@osteojantzen.nl

E-mailen
Bellen